Procedures


Algemene voorwaarden van de praktijk

Op alle therapie en andere vormen van begeleiding van de praktijk Burnoutproof zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

 1. De praktijk heeft geen secretariaat. Daarom in voorkomende gevallen per mail afzeggen. De sessies worden niet (of heel zelden) onderbroken voor berichten van buitenaf.
 2. Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn/haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 3. Overleg door therapeut met derden (telefonisch/ schriftelijk of per mail) gebeurt uitsluitend nadat schriftelijke toestemming door cliënt(en) is gegeven.
 4. Facturen worden na elke sessie verstuurd aan de cliënt.
 5. De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
 6. Gesprekken met derden, die op verzoek van cliënt(en) plaatsvinden, worden in rekening gebracht bij de cliënt.
 7. Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht.
 8. Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.
 9. Cliënt is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan Saar Weber, Praktijk Burnoutproof, staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.
 10. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd.  Voor afmeldingen binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht.
 11. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw therapeut. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Zie hieronder.

Geschillencommissie

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. Je kunt deze download via: Reglement Geschillencommissie.


Huiselijk geweld

Als lid van de VIV, hanteer ik het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Dit stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.